මල්ටි මීඩියා Speaker Woofer

Posted on: November 25, 2018
REPLY BY EMAIL
LKR 13000
Posted by: Dhammikaxx
Category: Electronics
Ad Type: For Sale
මල්ටි මීඩියා Speaker Woofer - Brand Name,BONN,උපකාරක පංති සදහා සුදුසුයි-කැරොකේ ගීත ගායනා කල හැක- Blue Tooth, Wireless Mic(Support 100M), Extra manual Mic Input, Audio Cable,Aux Cable, Remote Control, Power charge unit, Battery D/C Charge, USB/SD card Reader, FM Radio, Woofer with LED Light, Hand Carrier , Black Color, Warranty Card.-- ඉතා ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ - දැන්ම අමතන්න - 072-66 89 170
You might also like
LED Products for Indoor and Outdoor.
LED Products for...
Wrist Watches.
Wrist Watches.
මල්ටි මීඩියා Speaker Woofer
මල්ටි ...
Satelite Installation.
Satelite Install...
WINDOW TYPE AIR CONDITIONER -  22000 BTU
WINDOW TYPE AIR ...
for sale
for sale