මල්ටි මීඩියා Speaker Woofer

Posted on: November 25, 2018
REPLY BY EMAIL
Rs13000
Posted by: Dhammikaxx
Category: Electronics
Ad Type: For Sale
මල්ටි මීඩියා Speaker Woofer - Brand Name,BONN,උපකාරක පංති සදහා සුදුසුයි-කැරොකේ ගීත ගායනා කල හැක- Blue Tooth, Wireless Mic(Support 100M), Extra manual Mic Input, Audio Cable,Aux Cable, Remote Control, Power charge unit, Battery D/C Charge, USB/SD card Reader, FM Radio, Woofer with LED Light, Hand Carrier , Black Color, Warranty Card.-- ඉතා ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ - දැන්ම අමතන්න - 072-66 89 170
You might also like
LED & LCD TV REPAIR VISIT SERVICE
LED & LCD TV REP...
Sony Projector
Sony Projector
මල්ටි මීඩියා Speaker Woofer
මල්ටි ...
TREADMILL REPAIR VISIT SERVICE
TREADMILL REPAIR...
Roland MPX-90M (MITRAPRINT)
Roland MPX-90M (...
for sale
for sale