මල්ටි මීඩියා Speaker Woofer

Posted on: November 25, 2018
REPLY BY EMAIL
LKR 13000
Posted by: Dhammikaxx
Category: Electronics
Ad Type: For Sale
මල්ටි මීඩියා Speaker Woofer - Brand Name,BONN,උපකාරක පංති සදහා සුදුසුයි-කැරොකේ ගීත ගායනා කල හැක- Blue Tooth, Wireless Mic(Support 100M), Extra manual Mic Input, Audio Cable,Aux Cable, Remote Control, Power charge unit, Battery D/C Charge, USB/SD card Reader, FM Radio, Woofer with LED Light, Hand Carrier , Black Color, Warranty Card.-- ඉතා ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ - දැන්ම අමතන්න - 072-66 89 170
You might also like
Micro Grid Tie Inverters 250 & 500w
Micro Grid Tie I...
Wrist Watches.
Wrist Watches.
for sale
for sale
Hand-held multimeter.
Hand-held multim...
Satelite Installation.
Satelite Install...
Electronics Repairs.
Electronics Repa...